Despre proiect

Titlul proiectului:

"Excelenţă în formarea doctorală prin implementarea unui model European consacrat"

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul  creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.2 “Calitate în învăţământul superior ”

Cod Contract: POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/80641

Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş

Durata proiectului: 01.12.2010 – 30.11.2013

Bugetul proiectului: 5.875.180 Lei

Parteneri:

 • Universitatea Semmelweis, Budapesta
 • Universitatea „Ovidius” din Constanţa 
 • Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş
 • Universitatea „Ovidius” din Constanţa
 • Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş

Obiectivul general al proiectului:

Vizează creşterea calităţii proceselor de formare a viitorilor cercetători, în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, prin oferirea unor programe doctorale performante, întemeiate pe o abordare interdisciplinară, extinderea cooperarii internaţionale bazate pe o mobilitate crescută transnaţională şi intersectorială a doctoranzilor, oferind grupului ţintă sprijin instituţional, logistic şi financiar, în scopul de a face din cariera de cercetare o opţiune atractivă şi motivantă pe termen mediu şi lun

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunătăţirea participării la ciclul de studii universitare de doctorat în domeniile prioritare Sănătate şi Cercetări socio-economice şi umaniste ale Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013.

2. Sprijinirea unui număr de 35 de doctoranzi în domeniile de doctorat care se încadrează în Strategia Naţională de Cercetare Dezvoltare 2007-2013: medicină generală, medicină dentară, farmacie şi filologie.

3. Asigurarea accesului la infrastructura de cercetare a unui număr de 35 de doctoranzi selectaţi în acest proiect

4. Creşterea mobilităţilor academice a doctoranzilor pe durata ciclului doctoral, în scopul unei mai bune integrări a viitorilor cercetători în circuitul ştiinţific internaţional

5. Diversificarea formelor de pregătire pentru doctoranzi prin utilizarea mijloacelor moderne TIC, inclusiv prin module de formare privind utilizarea TIC în cercetare.

6. Includerea în programele de pregătire a doctoranzilor a unor sesiuni menite să întărească capacitatea de publicare ştiinţifică, să dezvolte competenţele de management în cadrul cercetării avansate, să ofere o viziune interdisciplinară asupra cercetării, dezvoltării şi inovării, cât şi sensibilizarea la tematicile orizontale prin organizarea unor sesiuni specifice. 

Rezultate anticipate:

Proiectul de burse doctorale vizează obţinerea de rezultate cu impact la diferite niveluri:

- La nivelul outputului educaţional acest proiect va constitui cadrul de dezvoltare al unor programe avansate doctorale care vor susţine şi dezvolta resursă umană performantă pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI).

- La nivelul outputului ştiinţific prin modalitatea specifică de formare continua a cercetatorilor doctoranzi proiectul îşi propune dezvoltarea cercetării ştiinţifice, în special a unor indicatori dintre care menţionăm:

 • 35 de cercetători doctoranzi asistaţi financiar;
 • 120 de lucrări ştiinţifice prezentate;
 • 100 de lucrări ştiinţifice publicate;
 • 3 module de formare a competenţelor specifice privind managementul şi finanţarea proiectelor de cercetare;
 • 3 module de formare privind utilizarea mijloacelor TIC în cercetare;
 • 3 seminarii organizate pentru facilitarea schimbului de bune practici între partenerii din cadrul proiectului;
 • 2 conferinţe de prezentare a rezultatelor cercetării din cadrul studiilor doctorale;

Parteneri

 • Parteneri